Columbus training nu ook in de Randstad!

Vanaf oktober 2024 bieden we de Columbus training ook
op Vrijhaven Zwier in Vinkeveen aan.
Voor meer informatie over de locatie:

Skip to main content

Algemene Voorwaarden CPTD

Algemene Voorwaarden Corinor People and Tribe Development, d.d. mei 2023

Artikel 1. Definities

Definities in deze bepalingen zijn als volgt:

 1. Corinor PTD: 

De besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid Corinor People and Tribe Development B.V. (KvK 90047494)

 1. Opdrachtgever:

Elke Opdrachtgever van Corinor PTD: al dan niet handelend in de uitoefening van privé/beroep en/of bedrijf.

 1. Deelnemer: degene die deelneemt aan een Training/cursus/Opleiding/activiteit van Corinor PTD.
 1. Opleidingsmateriaal:

Opleidings-, les- of  instructiemateriaal, documentatie  of  enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Dienst.

 1. Training en/of Opleiding:

Trainingen, Opleidingen, Bijeenkomsten, Activiteiten etc waar Deelnemers op individuele basis op in kunnen schrijven.

1.6 Opdracht: een maatwerk Opdracht die Corinor PTD exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.

1.7  Website:

De website van Corinor PTD: www.corinor.nl.

 1. Overeenkomst:

De rechtsverhouding   die   door   inschrijving   middels   het inschrijfformulier  tussen  Corinor PTD en  de  Opdrachtgever ontstaat, op grond waarvan de Opdrachtgever de Dienst van Corinor PTDafneemt.

 1. Voorwaarden;

Onderhavige ‘Algemene Voorwaarden  Corinor  People and Tribe Development d.d. mei 2023’

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.   Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of iedere Overeenkomst tussen Corinor  PTD en haar Opdrachtgever waarop Corinor PTD deze  Voorwaarden  van toepassing   heeft   verklaard,   voor   zover   van   deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzingen door Opdrachtgever naar eigen Voorwaarden worden door Corinor PTD niet aanvaard.

2.2.   Afwijkingen  van  deze  Voorwaarden  zijn  slechts  geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Corinor PTD en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3.   De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Corinor PTD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4.   De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Corinor PTD en de Opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen   door   een   bepaling   die   wel   geldig   en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

2.5.   Indien   deze   Voorwaarden   in   een   andere   taal   ter beschikking  worden  gesteld,  is  bij  enig  verschil  van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

2.6.   De Algemene Voorwaarden kunnen door Corinor PTD worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen  en/of  offertes  van  Corinor PTD zijn  één  en ondeelbaar, zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
 1. Aanbiedingen en/of offertes zijn bindend vanaf het moment dat tussen Opdrachtgever en Corinor PTD een mondelinge dan wel schriftelijke overeenstemming of inschrijving is bereikt.
 1. Alle  door  Corinor  PTD in  haar  aanbiedingen  en/of  offertes vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.   Corinor PTD heeft het recht werkzaamheden en/of Diensten

door derden te doen laten verrichten en/of uit te voeren

4.2.   Corinor PTD  is  op geen enkele manier aansprakelijk  voor  schade  wegens  niet tijdige, onvolledige en/of onjuiste gegevensverstrekking door de Opdrachtgever.

4.3.   De   Opdrachtgever   is   gedurende   uitvoering   van  de Overeenkomst gehouden om aanwijzingen en/of instructies van Corinor op te volgen. Indien dit niet gebeurt, en daarmee schade kan berokkenen aan de inhoud van het programma, dan wel voor Deelnemers, heeft Corinor PTD en alle daaraan verbonden medewerkers, het recht  om  de  Opdrachtgever  de  toegang  tot  de Training te ontzeggen.

4.4.   Corinor PTD is gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet  aansprakelijk  voor  en/of  door  gedragingen  van derden, daaronder mede doch niet uitsluitend verstaan andere Opdrachtgevers van Corinor PTD.

4.5 Corinor PTD is gerechtigd het programma van de Training/Opleiding tussentijds te wijzigen, om reden van bijvoorbeeld kwalitatieve verbetering, of verandering van externe toetseisen etc; 

4.6. Corinor PTD kan de planning van de Training/Opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

4.7. Een Training/Opleiding kan in uitzonderlijke gevallen geannuleerd worden. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

4.8 Met Corinor PTD gesloten Overeenkomsten leiden voor Corinor PTD tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Corinor PTD zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW ‘Goed Opdrachtnemer’. 

4.9  Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van de Opdracht ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Corinor PTD gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet, indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Corinor PTD is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. 

4.10. Tenzij anders overeengekomen is een Training niet tussentijds opzegbaar. 

4.11 Door Corinor gecommuniceerde termijnen zijn indicatief en zijn daarom niet fataal. Alvorens Corinor in verzuim geraakt  dient  de  Opdrachtgever  Corinor  schriftelijk, nauwkeurig  en met  inachtneming  van  een  redelijke termijn in gebreke te stellen.

4.12 Indien de Opdrachtgever door dwingende omstandigheden niet kan deelnemen aan een Opleiding, heeft  hij  de  mogelijkheid  om  zijn  Opleiding  éénmalig kosteloos door te schuiven naar de volgende Opleiding. Dit verzoek dient schriftelijk en ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de desbetreffende Training te worden ingediend bij Corinor PTD. Aansluitend zal Opdrachtgever geïnformeerd worden over het besluit.

Artikel 5. Betaling

5.1.   Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals  op  de  betreffende  factuur  is  vermeld.  Corinor PTD hanteert  een  betalingstermijn  van  30  kalenderdagen, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.   Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, met dien verstande dat voornoemde kosten ten minste tenminste 15 % bedragen,  behoudens  het  recht  van Corinor PTD om de werkelijke kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3. Indien de factuur korter dan 14 dagen voorafgaand aan het startmoment van de Training/Opleiding of Opdracht door Corinor PTD aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de Training/Opleiding of Opdracht plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Corinor PTD Opdrachtgever de toegang tot de Training/Opleiding weigeren.

5.4. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een Training/Opleiding of Opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Corinor PTD gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de Training/Opleiding te weigeren.

Artikel 6. Intellectueel eigendom 

6.1 Delen is vermenigvuldigen: alle opgedane inhoudelijke kennis mag privé verspreid worden, mits de intentie gelijk is aan die van Corinor PTD namelijk verbinden met jezelf en met anderen. 

6.2 Het intellectuele eigendom is van Corinor PTD. Het is nadrukkelijk niet toegestaan eenzelfde concept als Columbus-, Mandela- en Gandhi Training te kopiëren, na te bootsen, gelijk op te zetten en dit onder een andere of gelijke naam uit te oefenen, mits hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is.

6.3 Corinor PTD behoudt zich het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Annulering / Verschuiving

7.1. Indien Opdrachtgever een Training en/of Opleiding en/of Opdracht annuleert/verschuift: 

 1. Bij open inschrijvingen geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Deze bedenktermijn geldt ook indien de Deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt uitdrukkelijk geen bedenktijd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden. 
 2. Indien Opdrachtnemer/Deelnemer een Training/Opleiding annuleert, geldt de datum van het poststempel of de verzonden e-mail.  
 3. Bij annulering van de Training/Opleiding minder dan 3 weken voor aanvang van de Training/Opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de Training/Opleiding meer dan 3 weken voor aanvang van de Training/Opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen eventuele literatuurkosten volledig worden doorberekend. 
 4. Verschuiven naar een andere datum langer dan 3 weken voor aanvang van de Training/Opleiding is eenmaal kosteloos, daarna wordt 100% van de kosten doorberekend. 
 5. Bij verschuiven naar een andere datum minder dan 3 weken voor aanvang van de Training/Opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht. 
 6. Vervanging van een Deelnemer op een reeds eerder vastgestelde Training/Opleiding is mogelijk, mits de vervangende Deelnemer eventuele vereiste eerdere Trainingen heeft doorlopen. 
 7. Bij Trainingen/Opleidingen waarbij een intakegesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste Trainings- of Opleidingsmoment. 
 8. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, op het startmoment van de Training/Opleiding of na aanvang van de Training/Opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de Opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere Training/Opleiding.
 9. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen.

7.2. Indien Corinor PTD een Training en/of Opleiding en/of Opdracht  annuleert/verschuift:

 1. Indien de Training in geval van onvoorziene omstandigheden of ziekte aan de kant van Corinor PTD geen doorgang kan vinden op de vastgestelde datum/data, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Corinor PTD kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
 2. Corinor PTD behoudt zich het recht voor om de Training, Opleiding of Opdracht zonder opgaaf van redenen te annuleren of de deelname van een Opdrachtgever of door de Opdrachtgever aangewezen (vervangende) Deelnemer te weigeren. In dergelijke gevallen heeft de Opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het bedrag dat aan Corinor PTD is betaald. 
 3. Indien Corinor PTD bij het intreden van onvoorziene omstandigheden of ziekte al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Corinor PTD gerechtigd dat specifieke gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Wanneer de overheid pandemie maatregelen, of andersoortige maar van gelijke grootte en impact,  gaat toepassen die invloed hebben op de uitvoering van onze fysieke activiteiten, kunnen deze in overleg binnen 12 maanden na originele planning worden verzet of (alleen indien mogelijk) online verzorgd worden. Er wordt geen restitutie van de (aan)betaling verleend. Mochten er workshops niet worden afgenomen binnen de 12 maanden termijn, dan vervalt de uitvoeringsverplichting van Corinor PTD.
 5. Bij onvoldoende deelname behoudt Corinor PTD zich het recht voor de Training uit te stellen of te annuleren. In dat geval is Corinor PTD enkel gehouden om de door haar ontvangen gelden te restitueren (binnen 14 werkdagen) en komt de Opdrachtgever niet het recht toe om schadevergoeding of anderszins te verlangen. 

Artikel 8. Klachttermijn

Corinor PTD volgt een klachtenprocedure. Deze is via de website op te vragen

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Corinor PTD zet zich in om de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met als intentie een hoogwaardige kwaliteit van werkzaamheden.

9.2. Corinor PTD is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de door haar geleverde Trainingen/Opleidingen/Opdrachten, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door opzettelijk handelen of ernstige nalatigheid van Corinor PTD. In het geval dat een Opdracht sport of vergelijkbare activiteiten bevat, is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemers zelf om te beoordelen of zij fysiek en conditioneel voldoende in staat zijn om veilig deel te nemen aan dergelijke activiteiten. 

9.3. In gevallen waarin de Opdracht een looptijd heeft van langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat verschuldigd is over de laatste zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan EUR 10.000 exclusief BTW. Dit is een afwijking van de bepalingen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel.

9.4. Indien er schade aan personen of eigendommen wordt toegebracht als gevolg van diensten van Corinor PTD of op een andere manier waarvoor Corinor PTD aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de aansprakelijkheidsverzekering die Corinor PTD heeft afgesloten, en alleen indien de verzekeraar in dat geval daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

9.5. Als de Opdrachtgever zelf niet deelneemt aan een Training, Opleiding of Opdracht, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Deelnemer akkoord gaat met de hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid.

9.6. Corinor PTD sluit uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Geheimhouding en persoonsgegevens

10.1.   Corinor PTD, haar personeel en/of de voor Corinor PTD werkzame derden  zullen  de  door  de  Opdrachtgever  verstrekte informatie  gedurende  en  na  de  uitvoering  van  de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen. Corinor PTD conformeert  zich  daarbij  aan  de  geldende  wet-  en regelgeving. Dit betekent dat als de wet verplicht om informatie te verstrekken,  of of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten, Corinor PTD verplicht is de informatie te verstrekken. 

10.2.   Corinor PTD verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens  met  het  oog  op  de  door  haar  te verrichten   Training/Opleiding/Opdracht   en   in   overeenstemming   met   de geldende   wet-   en   regelgeving.   De   Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie

persoonsgegevens  worden  verstrekt  zijn  geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Corinor PTD.

10.3. Persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden door Corinor PTD

10.4. Artikel 14.1 is overeenkomstig van toepassing op de door Corinor  ingeschakelde  derden, met dien verstande dat voornoemde derden alle hiertoe met dien verstande dat voornoemde derden alle hiertoe redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen dienen te treffen.

10.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Corinor PTD en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Opleidingen en andere producten en diensten van Corinor PTD. Indien een Deelnemer aangeeft geen interesse te hebben in het ontvangen van andere informatie anders dan voor de eigen Opleiding, zal Corinor PTD de gegevens direct uit de bestanden verwijderen. 

10.6 Het privacy statement zoals gemeld op de site is geldend.

10.7 Gebruik van gegevens wordt mogelijk, uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld ter verbetering van het Trainingsaanbod. 

Artikel 11. Geheimhouding

Naast wat er vermeld staat in artikel 10, zijn alle partijen verplicht om vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen van elkaar of uit andere bronnen, geheim te houden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit expliciet wordt medegedeeld door de andere partij of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1.   Op iedere tussen Corinor en haar Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, en op  eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten Trainingen, alsmede op de daaruit voortvloeiende  rechtsverhoudingen  uit  welken  hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.

12.2.   De  rechtbank  Zeeland-West-Brabant  is  bij  uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.